Įstatai

LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS

Į S T A T A I

I DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos olimpinė akademija (toliau – LOA) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija. LOA veikla grindžiama demokratijos ir savanoriškumo principais.
2. LOA veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją.
3. LOA kompetencijos ribose bendradarbiauja su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, šalies ir tarptautinėmis sporto federacijomis, sąjungomis, asociacijomis, universitetais, kitomis švietimo įstaigomis, žiniasklaida.
4. LOA savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Olimpine chartija, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
5. LOA veiklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
6. LOA veiklos laikotarpis – neribotas.
7. LOA turi savo antspaudą, atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose.
8. LOA turi savo vėliavą ir ženklą. Teisė gaminti, naudoti ir realizuoti LOA simboliką priklauso tik LOA.

II DALIS

AKADEMIJOS TIKSLAS IR VEIKLA


10. LOA tikslas – vienyti sporto, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojus bendram olimpizmo vertybių, olimpinio švietimo programų įgyvendinimui, koordinuojant akademijos narių veiklą, atstovaujant ir ginant jų interesus, aktyviai dalyvaujant olimpinio švietimo darbe.

11. Siekdama šio tikslo, LOA veikia šiose srityse:
11.1. LOA tikslas yra propaguoti olimpizmą, studijuoti olimpinio sąjūdžio istoriją, teoriją ir praktiką, per olimpinio švietimo programas skleisti olimpinius idealus, įgyvendinti žmonių fizinio ir dvasinio ugdymo, kilnumo sporte ir sveiko gyvenimo puoselėjimo programas, atsižvelgiant į olimpinio sąjūdžio pagrindinį tikslą, prisidėti prie taikesnio ir geresnio pasaulio kūrimo, sportu ugdant jaunimą olimpizmo dvasia, reiklia tarpusavio supratimui, draugystei, solidarumui, atsiribojant nuo bet kokios diskriminacijos;
11.2. olimpinio švietimo programų, projektų rengimas, įgyvendinimas ir vertinimas;
11.3. bendradarbiavimas su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, atitinkančiomis Olimpinės chartijos reikalavimus;
11.4. tarptautinis bendradarbiavimas;
11.5. atstovauti Lietuvos olimpinio švietimo sąjūdžiui tarptautinėse organizacijose ir bendradarbiavimo jų vykdomoje tarptautinėje veikloje.
12. Įgyvendindama įstatuose nustatytus tikslus, LOA veikia šioje srityse:
12.1. olimpizmo idealų, principų ir vertybių sklaida;
12.2. sesijų, konferencijų, simpoziumų, seminarų ir kitų olimpinio švietimo renginių organizavimas;
12.3. olimpinio ugdymo programų rengimas ir įgyvendinimas, įskaitant, bet neapsiribojant mokymų kovos su diskriminacija, prievarta, dopingo vartojimu sporte organizavimu,  kilnaus elgesio, doros, tolerancijos kultūros sporte formavimu;
12.4. leidybinė veikla;
12.5. olimpinio sporto švietimo projektų rengimu;
12.6. konkursų olimpine tematika organizavimu;
12.7. olimpinio paveldo saugojimu, pateikimo visuomenei;
12.8. lėšų ir turto, reikalingo LOA veiklai vykdyti, paieška;
12.9. darbuotojų samdymu įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
12.10. kitos nedraudžiamos edukacinės, ūkinė veiklos, būtinos tikslui pasiekti, vykdymu.

III DALIS

LOA NARYSTĖ, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

13. LOA nariais gali būti sulaukę 18 metų veiksnūs fiziniai asmenys, pateikę vadovui prašymą įstoti į LOA, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir suvažiavimo nustatytos tvarkos: sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį nario mokestį, jei toks nustatytas LOA Tarybos. Sprendimą dėl narystės priima LOA Taryba per tris mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos.
14.
LOA nariams, Tarybos sprendimu, gali būti suteikiami LOA akademiko ir LOA garbės nario vardai.
15.
LOA garbės prezidento vardą suteikia LOA suvažiavimas.
16.
LOA akademikai, garbės nariai, nariai emeritai, LOA garbės prezidentai turi teisę gauti informaciją apie LOA veiklą, teikti siūlymus.
17.
LOA akademiko, LOA garbes prezidento ir garbės nario statusas nesikeičia, galioja iki mirties.
18. LOA nariai:
18.1. LOA nariai, išskyrus LOA darbuotojus, sudariusius su LOA darbo sutartis, negali gauti iš LOA jokio atlyginimo kaip kompensacijos už savo veiklą, tačiau jiems gali būti atlygintos kelionės, nakvynės ir kitos išlaidos, patirtos atliekant LOA užduotis.
18.2. LOA narystė prarandama, raštu pareiškus norą išstoti iš LOA arba nesumokėjus nario mokesčio daugiau nei už 1 (vienerius) metus, jei toks nustatytas.
18.3. Tarybos sprendimu LOA nariai gali būti šalinami iš LOA  už nesuderinamą su LOA tikslais veiklą ar etikos pažeidimą. Tarybos sprendimas dėl LOA nario pašalinimo turi būti priimamas Tarybos narių balsų dauguma.
18.4. Visi LOA nariai, sulaukę 80 metų amžiaus, tampa LOA nariais-emeritais. LOA nariai-emeritai dalyvauja LOA veikloje, bet neturi balsavimo teisės ir negali būti renkami į LOA organus.
18.5. LOA narių sąrašą tvarko direktoratas.
19. LOA nariai turi teisę:
19.1. dalyvauti ir balsuoti LOA suvažiavime. Kiekvienas narys turi vieną balsą;
19.2. rinkti ir būti renkamam į LOA Tarybą bei kitas struktūras;
19.3. teikti siūlymus, pretenduoti į LOA akademiko vardą, LOA garbės nario vardą, dalyvauti visoje LOA veikloje;
19.4. teikti siūlymus dėl LOA veiklos;
19.5. susipažinti LOA dokumentais, kurie Tarybos sprendimu nėra pripažinti kaip LOA konfidenciali informacija, ir gauti informaciją apie LOA veiklą;
19.6. naudotis LOA teikiamomis paslaugomis;
19.7. bet kada išstoti iš LOA. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir  nario mokesčiai ar kitaip LOA nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
20. LOA nariai privalo:
20.1. laikytis LOA įstatų;
20.2. dalyvauti LOA  suvažiavimuose, LOA veikloje;
20.3. mokėti nario mokestį, jeigu tokį numato LOA Taryba.

IV DALIS

LOA VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

21. LOA veiklos organizavimas vykdomas per:
              21.1.suvažiavimą;
              21.2. tarybą;
              21.3. prezidentą;
              21.4. revizijos komisiją.         
22. Aukščiausiasis LOA organas yra LOA narių suvažiavimas, kuris turi visas visuotinio narių susirinkimo teises. Suvažiavime balsavimo teisę turi tik LOA nariai. Gali būti šaukiami eiliniai, ataskaitiniai rinkiminiai, neeiliniai suvažiavimai.
23. Visuotinį eilinį suvažiavimą šaukia Taryba vieną kartą per metus, ne vėliau, kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais Taryba visuotinio eilinio suvažiavimo nesušaukia, suvažiavimą šaukia prezidentas. Apie šaukiamą visuotinį eilinį suvažiavimą ne vėliau, kaip 20 dienų iki visuotinio eilinio suvažiavimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų VII dalyje nurodyta tvarka išsiunčiant darbotvarkę, suvažiavimo datą ir sprendimų projektus. LOA nariai turi teisę teikti pastabas LOA suvažiavimo darbotvarkei ir/ arba sprendimų projektams likus ne mažiau kaip 15 (penkiolikai) kalendorinių dienų iki LOA suvažiavimo dienos. Jeigu visuotiniame eiliniame suvažiavime nedalyvauja ½ visų balso teisę turinčių LOA narių, visuotinis eilinis suvažiavimas laikomas neįvykęs. Pakartotinis visuotinis eilinis suvažiavimas yra šaukiamas per 15 dienų, nustatant pakartotinio visuotinio eilinio suvažiavimo datą. Pakartotinis visuotinis eilinis suvažiavimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio visuotinio eilinio suvažiavimo darbotvarkės klausimais. Pakartotinis visuotinis eilinis suvažiavimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo sutinka ne mažiau kaip 2/3 LOA narių, dalyvavusių neįvykusiame visuotiniame eiliniame suvažiavime. Visuotiniame eiliniame suvažiavime sprendžiam Tarybos patvirtintos darbotvarkės klausimai.
24. LOA ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas šaukiamas kas ketveri metai. LOA ataskaitiniam rinkiminiam suvažiavimui vadovauja LOA prezidentas. LOA ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas slaptu arba atviru balsavimu (kaip nutaria LOA ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas) paprasta balsų dauguma ketveriems metams renka: prezidentą, 2 viceprezidentus, dekaną, kitus 7 LOA tarybos narius, sekretorių ir Revizijos komisiją (3 asmenis). Kandidatūrų į įstatų nustatytus valdymo ir kontrolės organus siūlymas yra laisvas ir viešas. Kandidatus į viceprezidentų, dekano ir sekretoriaus postus siūlo naujai išrinktas LOA prezidentas vykstančio LOA ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo metu. Kandidatas laikomas išrinktu, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė suvažiavime dalyvaujančių narių. Jeigu atsitinka taip, kad nei vienas iš kandidatų į prezidento, 2 viceprezidentų, sekretoriaus postus nesurenka daugiau kaip pusės visų ataskaitiniame rinkiminiame suvažiavime dalyvaujančių LOA narių, turinčių balso teisę, balsuojama iš naujo. Jeigu LOA valdymo ar kontrolės organų narys kokiu nors būdu, numatytu LOA įstatuose, praranda LOA nario statusą, artimiausiame LOA visuotiniame eiliniame suvažiavime renkamas kitas LOA valdymo ar kontrolės organo narys, kurio kadencija galioja iki valdymo organo kadencijos pabaigos, nustatytos renkant valdymo organą (jo narį) ataskaitiniame rinkiminiame suvažiavime (pavyzdžiui – renkamo Tarybos nario kadencija bus iki Tarybos in corpore kadencijos pabaigos; o prezidento iki prezidento, išrinkto ataskaitiniame rinkiminiame suvažiavime kadencijos pabaigos. Tai reiškia, kad Tarybos ir prezidento kadencijų laikotarpis privalo sutapti). Jeigu ataskaitiniame rinkiminiame suvažiavime nedalyvauja ½ visų balso teisę turinčių LOA narių, ataskaitinis rinkimis suvažiavimas laikomas neįvykęs. Pakartotinis ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas šaukiamas tokia pačia tvarka kaip ir visuotinis eilinis suvažiavimas.
25. Pareikalavus Tarybai arba 2/3 LOA narių, pagal suvažiavimo teises ir tvarką gali būti sušauktas neeilinis suvažiavimas. Jeigu neeiliniame suvažiavime nedalyvauja ½ visų balso teisę turinčių LOA narių, pakartotinis neeilinis suvažiavimas šaukiamas tokia pačia tvarka kaip ir visuotinis eilinis suvažiavimas.
26.
Taryba sprendimą dėl LOA narių suvažiavimo (išskyrus pakartotinį eilinį LOA visuotinius suvažiavimą ir rinkiminį LOA visuotinį suvažiavimą) priima likus ne mažiau kaip 40 dienų iki LOA visuotinio suvažiavimo (eilinio arba rinkiminio) dienos. Priimant sprendimą dėl LOA suvažiavimo, Taryba patvirtina LOA suvažiavimo darbotvarkę ir LOA suvažiavimo datą.
27. LOA suvažiavimas:
27.1. tvirtina LOA  įstatų pakeitimus;
27.2. numato, svarsto ir tvirtina LOA veiklos kryptis;
27.3. renka ir atšaukia LOA prezidentą, du viceprezidentus, dekaną, kitus septynis LOA Tarybos narius, Revizijos komisiją;
27.4. tvirtina LOA veiklos ataskaitą ir finansinių metinių ataskaitų rinkinį;
27.5. tvirtina LOA metinį veiklos planą ir biudžetą;
27.6. priima sprendimą dėl LOA garbės prezidento vardo suteikimo;
27.7. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
27.8. priima sprendimą dėl LOA pertvarkymo ar veiklos pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).
28. Visi suvažiavimo nutarimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus 27.1.ir 27.8 punktus, kurių suvažiavimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 suvažiavime dalyvaujančių LOA narių, turinčių balso teisę.
29. Suvažiavimo nutarimų vykdymas ir LOA įstatų laikymasis privalomas visiems LOA nariams.
30. Tarp suvažiavimų LOA veiklai vadovauja Taryba (kolegialus valdymo organas), kurią sudaro 11 (vienuolika) narių: prezidentas, du viceprezidentai, dekanas ir septyni nariai.
31.Taryba:
31.1. vykdo veiklas LOA tikslui pasiekti;
31.2. renka LOA Tarybos iždininką;
31.3. rengia ir pateikia suvažiavimui LOA metinę veiklos ataskaitą;
31.4. teikia suvažiavimui siūlymus dėl LOA įstatų pakeitimų;
31.5. teikia suvažiavimui LOA metinę veiklos programą ir biudžeto projektus;
31.6. priima sprendimus dėl LOA akademiko vardo ir LOA garbės nario vardo suteikimo;
31.7. suteikia LOA akademiko vardą, remiantis LOA Akademiko vardo suteikimo nuostatais. Siūlymo teisę LOA akademiko vardui suteikti turi: prezidentas, viceprezidentai. LOA nariui, kuriam suteikiamas akademiko vardas, įteikiamas LOA akademiko žymuo ir liudijimas. Regalijas įteikia LOA prezidentas (suvažiavime);
31.8. LOA nariui, remiantis LOA Garbės nario vardo suteikimo nuostatais, gali būti suteiktas LOA garbės nario vardas. Siūlymo teisę turi: LOA prezidentas, viceprezidentai arba ne mažiau kaip penkių LOA narių grupė. LOA garbės nariui įteikiamas LOA garbės nario žymuo (suvažiavime).
31.9. teikia suvažiavimui siūlymus dėl LOA garbės prezidento vardo suteikimo. LOA garbės prezidento vardas suteikiamas pasibaigus jo kadencijai už ilgametę veiklą ir nuopelnus olimpiniam sąjūdžiui. Kartu įteikiamas LOA garbės prezidento žymuo ir liudijimas.
31.10. rengia suvažiavimo darbotvarkes, numato jų datas;
31.11. nustato informacijos pateikimo LOA nariams tvarką;
31.12. nustato viešos informacijos apie LOA veiklą paskelbimo tvarką;
31.13. koordinuoja LOA direktorato veiklą;
31.14. nustato LOA direktorato sudėtį ir tvirtina metinį darbo užmokesčio fondą;
31.15. priima sprendimus dėl LOA narių pašalinimo;
31.16. svarsto ir priima sprendimus dėl dalyvavimo projektinėje veikloje;
31.17. priima sprendimus dėl LOA lėšų panaudojimo;
31.18 sprendžia bendradarbiavimo su šalies ir užsienio partneriais klausimus;
31.19. vykdo kitas šiuose įstatuose Tarybai priskirtas funkcijas.
32. LOA Tarybos posėdžius šaukia prezidentas arba pareikalavus Tarybos narių daugumai. Taryba renkasi pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius ir sprendžia visus LOA veiklos klausimus, išskyrus tuos, kurie priklauso suvažiavimo kompetencijai. Jos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, yra teisėti ir galioja, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Tarybos posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu. Jeigu balsuojančiųjų balsai pasiskirsto po lygiai, lemia prezidento balsas.
33.
LOA prezidentas (vienasmenis valdymo organas), renkamas ne daugiau kaip 2 (dviem) kadencijom iš eilės:
33.1. atstovauja LOA Lietuvoje ir užsienyje;
33.2. atsako už LOA tikslų įgyvendinimą;
33.3. pirmininkauja Tarybai, suvažiavimui, atsako už Tarybos ir suvažiavimo sprendimų vykdymą;
33.4. atsako už LOA finansinę veiklą;
33.5. analizuoja Tarybos pasiūlymus;
33.6.  kviečia Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;
33.7. įsakymu priima į darbą ir atleidžia darbuotojus;
33.8. sudaro sandorius LOA vardu;
33.9. teikia siūlymus Tarybai dėl LOA direktorato struktūros ir veiklų.
34. LOA viceprezidentai:
34.1. prezidento pavedimu jam išvykus ar susirgus laikinai vykdo prezidento pareigas;
34.2. vadovauja Tarybos pavestoms LOA veiklos sritims;
34.3. LOA prezidentui atsistatydinus, laikinai eina prezidento pareigas iki tol, kol bus išrinktas kitas prezidentas.
35. Revizijos komisija tikrina LOA finansinę veiklą bei dokumentaciją. Išvadas ir ataskaitą pateikia suvažiavimui. Nustačius pažeidimus, komisija turi teisę reikalauti, kad šie pažeidimai ir jų padariniai būtų operatyviai pašalinti. Revizijos komisijos nariai negali būti LOA Tarybos nariais.
36.
LOA nariai (Tarybos sprendimu), LOA Tarybos narys(-iai) (suvažiavimo nutarimu), LOA prezidentas (suvažiavimo nutarimu), LOA viceprezidentas(-ai) (suvažiavimo nutarimu), LOA dekanas (suvažiavimo nutarimu), LOA Revizijos komisijos narys(-iai) (suvažiavimo nutarimu) gali būti pašalinti iš užimamų pareigų, jeigu atitinkamo nario veikla prieštarauja LOA veiklos tikslams, olimpiniam judėjimui, LOA uždaviniams, yra priešingi ar žalingi LOA interesms, vertybiniu požiūriu nesuderinami su LOA vykdoma veikla. LOA Tarybos narys(-iai), LOA prezidentas, LOA dekanas, LOA viceprezidentas(-ai), LOA Revizijos komisijos narys(-iai) šalinami šiuose įstatuose numatytais pagrindais suvažiavime dalyvaujančių LOA narių turinčių balso teisę daugumos sprendimu.

V. DALIS

LOA SAMDOMŲ DARBUOTOJŲ DARBO TEISINIS REGULIAVIMAS

37. LOA įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti LOA tarybos nutarimu veikia administracinis padalinys – LOA direktoratas.
38. Su LOA direktorato darbuotojais įstatymų numatyta tvarka sudaromos darbo sutartys, kurias pasirašo LOA Prezidentas arba įgalioja tai padaryti kitą asmenį.
39. LOA direktoratas:
39.1. vykdo ir įgyvendina LOA suvažiavimo ir Tarybos sprendimus ir nutarimus;
39.2. rengia kasmetines LOA veiklos ataskaitas ir jas teikia LOA Tarybos pirmajam metų posėdžiui;
39.3. rengia metines LOA biudžeto įvykdymo apyskaitas ir jas teikia LOA Tarybos pirmajam metų posėdžiui;
39.4. rengia metinius LOA veiklos planus ir juos teikia LOA Tarybos pirmajam metų posėdžiui;
39.5. rengia ketvirtines LOA biudžeto įvykdymo apyskaitas ir jas teikia LOA Tarybos posėdžiui;
39.6. tvarko LOA dokumentaciją ir archyvą.
39.7. savo paskirtos kompetencijos ribose leidžia įsakymus kasdieninės veiklos klausimais.


VI. DALIS

FINANSINĖ VEIKLA


40. LOA lėšas sudaro: stojamasis mokestis, nario mokestis, jeigu juos numato LOA Taryba, lėšos, gaunamos iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, iš rėmėjų, valstybės institucijų; lėšos, gautos iš tarptautinių ir vietinių fondų; lėšos, gautos iš kitos teisėtos veiklos, vykdomos LOA kompetencijos ribose, dovanotos (paaukotos) lėšos.
41.
Lėšas LOA naudoja: dalyvavimo Tarptautinės olimpinės akademijos renginiuose, olimpinio sąjūdžio veiklos plėtotei, suvažiavimų, mokslinių tyrimų, konferencijų, socialinių, edukacinių programų, projektų organizavimui, kvalifikacijos kėlimui; suvenyrų, medalių, diplomų, apdovanojimų ir atributikos įsigijimui; samdomų darbuotojų, taip pat samdomų pagal laikinąsias darbo (tame tarpe kūrybines, autorines) sutartis, darbo apmokėjimui, ūkio išlaidoms bei kitų veiklos sričių įgyvendinimui.
42.
LOA nuosavybės teise gali priklausyti materialus ir nematerialus turtas, reikalingas įstatuose numatyto tikslo ir veiklų įgyvendinimui, kuris gali būti įgytas iš LOA lėšų, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.

VII.DALIS

LOA PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

43. Visi pranešimai ir skelbimai apie LOA veiklą, kurie turi būti paskelbiami viešai, skelbiami: svetainėje www.loa.lt ir Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
44.
LOA organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija, pagal Tarybos nustatytą tvarką, išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su informacija apie LOA veiklą nariai turi galimybę susipažinti LOA būstinėje.
45.
Dokumentų ir kitos informacijos apie LOA veiklą pateikimą nariams atsakingas LOA direktoratas.

 

VIII DALIS

LOA PERTVARKYMAS IR PABAIGA


46. LOA gali pertvarkyti, reorganizuoti ir likviduoti jos narių suvažiavimas. Nutarimas priimamas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 suvažiavimo dalyvių. LOA pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo reikalavimus.

LOA įstatai patvirtinti ir pasirašyti 2018 m. vasario 22 d. LOA suvažiavime

Pakeistus įstatus pasirašo

Lietuvos olimpinės akademijos                                              prezidentas Artūras Poviliūnas                   

Rėmėjai

Sprendimas: UAB "Fresh Media"
© 2018. Visos teisės saugomos
lt en