Suvažiavimas

Norime informuoti, kad 2021 m. vasario 19 d. (penktadienį) 12:00 val. vyks Lietuvos olimpinės akademijos (toliau – LOA) ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas.
Darbotvarkė, sprendimų projektai, suvažiavimo medžiaga: pateikiami ir prieinami LOA interneto svetainėje SPAUSTI ČIA. Pagal LOA įstatų 23 punktą, bet kokios pastabos suvažiavimo darbotvarkei ir (arba) sprendimų projektams (įskaitant siūlymai kandidatūroms į renkamus LOA organų narius) gali būti pateikiamos ne vėliau kaip iki 2021 m. vasario 3 d. 17:00 val. (į vėliau pateiktas pastabas atsižvelgiama nebus). Prieš siūlant bet kokias kandidatūras į renkamus LOA organus, prašome tai suderinti su siūlomu asmeniu ir gauti jo sutikimą.
Vieta: VDU Švietimo akademija, Ševčenkos g. 31, Vilnius (sekti pateiktas nuorodas).

Kadangi šiuo metu yra taikomi su karantinu susiję ribojimai žmonių susibūrimams bei, tikėtina, jie bus toliau taikomi ir planuojamo suvažiavimo metu, dėl to gali nebūtų galimybės suvažiavime dalyvauti ir balsuoti fiziškai atvykstant į vietą. Atitinkamai, reaguodama į susidariusią situaciją ir siekdama išvengti bet kokios grėsmės LOA narių sveikatai, LOA sudaro galimybę nariams ir skatina juos susirinkime balsuoti iš anksto raštu.
Stebėti suvažiavimą bus galima naudojantis el. ryšio priemonėmis, Youtube transliacijos metu (nuoroda prisijungimui bus skelbiama LOA tinklapyje adresu www.loa.lt. Balsavimas el. ryšio priemonėmis nebus įmanomas.

Balsavimas iš anksto raštu: balsavimas iš anksto raštu bus vykdomas naudojantis LOA bendraisiais balsavimo biuleteniais, kurie bus pateikti Jums po 2021 m. vasario 4 d.

Užpildytą ir pasirašytą bendrojo balsavimo biuletenio originalą nariai turėtų LOA pristatyti vienu iš šių būdų ne vėliau kaip iki suvažiavimo pradžios, t. y. 2021 m. vasario 19 d. 12:00 val.:

  • atsiųsti paštu, adresuojant Lietuvos olimpinei akademijai adresu Žemaitės g. 6, Vilnius. LT-03117 (iki suvažiavimo datos laiškas turi būti gautas LOA); arba
  • perduoti Vilniuje adresu Žemaitės g. 6, Vilnius, paliekant tam skirtoje vietoje I aukšto fojė (tam, kad biuletenis pasiektų LOA iki suvažiavimo pradžios, prašome palikti biuletenį ne vėliau kaip iki vasario 18 d. 16:00 val.); arba
  • perduoti Kaune adresu Sporto g. 6, Kaunas (LSU Centriniai rūmai, pas budintį) arba Klaipėdoje Manto g. 84, Klaipėda (KU Sveikatos mokslų fak. Sporto, rekreacijos ir turizmo katedra) paliekant tam skirtoje vietoje (tam, kad biuletenis pasiektų LOA iki suvažiavimo pradžios, prašome palikti biuletenį ne vėliau kaip iki vasario 17 d. 12:00 val.); arba
  • perduoti kitu atskirai su LOA suderintu būdu.

Kilus klausimams dėl balsavimo iš anksto raštu ir (ar) biuletenio perdavimo prašome kreiptis el. paštu info@loa.lt ar telefonu +370 698 75221.

Prašome pranešti apie savo ketinimą suvažiavime balsuoti iš anksto raštu iki 2021 m. vasario 10 d.

Darbotvarkė, sprendimų projektai, suvažiavimo medžiaga čia

Diskusijos:

LOA Akademikas prof. Povilas Tamošauskas

LOA Garbės narys Zigmantas Motiekaitis

Rėmėjai

Sprendimas: UAB "Fresh Media"
© 2018. Visos teisės saugomos
lt en